Oproep Cultureel Platform aan gemeenteraad Venlo werpt vruchten af

Gepubliceerd op: 24 mei 2019 11:00

'Stop met snoeien en geef kunst en cultuur de ruimte om te groeien'. Deze oproep stond centraal in een manifest dat op donderdagavond door het Cultureel Platform Venlo (CPV) aan de Venlose gemeenteraad werd aangeboden. De oproep viel in vruchtbare aarde, aan het eind van de voorbereidende raadsvergadering bleek er geen politieke meerderheid te zijn voor de korting van 2,5 procent op de subsidie van alle verenigingen en instellingen.

In het CPV zijn de vier grote Venlose culturele instellingen (Maaspoort, Grenswerk, Kunstencentrum en de Bibliotheek Venlo) en het Limburgs Museum verenigd. Het Cultureel Manifest werd mede ondertekend door vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven. Voorafgaand aan de vergadering, waarin de kadernota - de voorbereiding op de uiteindelijke begroting - werd besproken sprak voorzitter Rob Schmitz namens het CPV de politiek toe. Hij waarschuwde dat nieuwe bezuinigingen op cultuur ten kosten gaan van de amateurkunsten en ambities om actief te zijn in achterstandswijken en deze boodschap kwam aan bij het merendeel van de fractievoorzitters.

Het initiatief voor dit manifest werd genomen naar aanleiding van het voornemen van gemeente Venlo om, vooruitlopend op de herijking van het subsidiestelsel, de cultuursubsidies in 2020 met 2,5 % te verminderen. Het manifest is mede ondertekend door vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsleven.

Achtergrond manifest
Reden voor het manifest is het feit dat het CPV van mening is dat de nu voorgestelde bezuiniging van 2,5% op de budgetten van de culturele instellingen, zoals die is opgenomen in de kadernota 2020 zeer onverstandig is. De CPV-leden staan overigens wel achter de herijking van het subsidiestelsel.

Het directe effect van de voorgestelde bezuiniging is dat de grote instellingen genoodzaakt worden om (nog) commerciëler te programmeren, waardoor amateurkunsten, die de voedingsbodem vormen van de Venlose culturele ontwikkeling, in het gedrang komen. De grote instellingen zullen namelijk genoodzaakt zijn om deze activiteiten niet meer te programmeren en te ondersteunen.

Voorts stellen de CPV-leden dat de voorgestelde maatregel tevens onverteerbaar is aangezien de 2,5% bezuiniging op het culturele budget slechts een marginaal effect op de totale Venlose begroting heeft, terwijl ze wel een desastreus effect heeft op het totale culturele veld.

Ook wijst het CPV het gemeentebestuur op een belangrijk alternatief, namelijk het vinden van de oplossing in het sociaal domein dat tevens de veroorzaker van de financiële misère is. Het feit dat de minister van Sociale zaken, naar aanleiding van signalen vanuit de VNG (vereniging van Nederlandse Gemeenten) momenteel concreet overweegt de gemeenten ten aanzien van het sociaal domein financieel beter te ondersteunen, spreekt in dit verband boekdelen.

De volledige tekst van het Manifest kunt u downloaden via onderstaande link.